Νέα & Άρθρα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα καλεί τα εγγεγραμμένα μέλη της να παραβρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΑΝΑ που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά κατόπιν της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 15.01.2021, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ., με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με την όλη δράση του κατά το 2020 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής

2) Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.

3) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού για το 2020, και του προϋπολογισμού για το 2021

4) Ενημέρωση για τον Προγραμματισμό 2021

5) Τακτοποίηση πρακτικών προηγούμενων Γ.Σ.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΛΕΑΝΑ , έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

Σε περίπτωση ματαίωσης λόγω ελλείψεως απαρτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικτυακή διαδικασία την Κυριακή 04/04/2021 και θα ακολουθήσουν εκλογές!

Πρόσκληση θα λάβουν τα μέλη μας έγκαιρα μέσω email!